Contract

Terms will be translated soon.


FUTARI PPC E-POE ÜLDISED TINGIMUSED

Käesolevad OÜ Futari PPC (edaspidi müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja), kes kasutavad www.futari.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sh sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping). Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

1. E-poest on võimalik osta kaupu, millel on link „Lisa ostukorvi“.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind. Müüjal on õigus e-poe müügilepingust taganeda ning jätta tellitud kaup üle andmata, kui kaup on laost otsa saanud, tegemist on tähtaja jooksul tarnitava kaubaga, mis on hulgilaost otsa saanud, kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud süsteemivea tõttu. Kui ostjalt ei laeku ettemaks 7 päeva jooksul, on müüjal õigus tellimus tühistada.

2. Ostukorvis saab muuta kaupade kogust ja valida sobiv tarneviis. Makse ja kohaletoimetuse kulusid on võimalik eelnevalt hinnata. Tarneandmed ja makseviis täpsustatakse edaspidi tellimuse vormistamisel. Tutvumist e-poe üldtingimustega ning nõustumist kinnitab märge („linnuke“) tingimuste ees. Soovi korral saab ostja registreeruda püsikliendiks. Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest müüja arvelduskontole. Tasumata tellimust müüja poolt ei täideta. Peale makse sooritamist saadab e-pood arve ning tarnib kauba.

3. Kaup toimetatakse ostja poolt tellimisel sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele. Müüja ja transportija ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui see on tingitud ostja poolt tellimisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Kaup antakse kulleri poolt ostjale (esindajale) üle saatelehe alusel. Enne allkirjastamist vaadake kauba pakend hoolikalt üle ning pakendi kahjustuste korral tehke vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral saab keelduda saadetise vastuvõtmisest teavitades koheselt klienditeenindust.

4. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul (sh kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku). Müüja võib volitada kauba kätte toimetamiseks kolmandaid isikuid (sh kasutada kullerteenust). Kui ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (nt kauba hoiukulusid) tasaarveldades müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

5. Eraisikust ostjal (edaspidi tarbija) on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poes sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates müügilepingu sõlmimise päevast või alates päevast, mil tarbija on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

5.a. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada müüjat oma otsusest lepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis saadetakse e-poe lehelt kauba tagastus või e-postiga aadressile futari@futari.ee või esitatakse müüja esinduses. Müüja kontaktandmed: OÜ Futari PPC, Vabaduse pst. 2 - 18, 51004 Tartu, tel. 7441213. Taganemisõigus puudub, kui tarbijale on tarnitud suletud pakendis kaup, mis ei ole kõlbulik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel või mis on pärast kohaletoimetamist tarbija poolt avatud ja kasutatud edaspidist müüki ja tarbimist välistaval moel (nt tagastada ei saa avatud kulumaterjale, sest väärtus väheneb oluliselt).

5.b. Müügilepingust taganemisel tagastab müüja tarbijale viivitamata kõik viimaselt saadud müügilepingu kohased maksed, sealhulgas kättetoimetamise tavapärased kulud, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil müüja taganes lepingust või saab teada tarbija otsusest lepingust taganeda. Müüja teeb nimetatud tagasimakse, kasutades võimalusel sama makseviisi, mida tarbija kasutas makse tegemiseks. Tarbijale ei kaasne sellise makse tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

5.c. Tarbija peab kauba müüjale tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas müügilepingust taganemisest. Kauba saab tagastada lähimasse müüja esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui tarbija tagastab kauba müüjale enne 14-päevase tähtaja lõppu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni ta on kauba tagasi saanud.

5.e. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis, mis pole rikutud, ja tagastatav kaup peab olema täielikus esialgses komplektsuses (st sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning müügilepinguga seotud kingitusi). Tagastamise kulud tuleb katta tarbijal.

5.g. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses ja omadustes veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba vastavuses, võib kaupa käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse seda teha tavapäraselt jaekaupluses (nt kulumaterjalide pakendeid ei tohi poes avada, printeritega ei saa kaupluses trükkida jne). Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on müüjal õigus tarbijale esitada kuni ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest.

6. Müügilepingu tühistamine on võimalik peale kauba eest tasumist, kui kaup on müüjal veel teele panemata. Peale kauba lähetamist saab müügilepingut tühistada kokkuleppel ja kulude hüvitamisega ostja poolt. Tellimuse tühistamiseks tuleb ostjal saata vastavasisuline teade koos müügilepingu numbriga e-posti aadressile futari@futari.ee . Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

7. Müüja poolt müüdavates seadmetes kasutamiseks vajalikke keskkonnaohtlikke kulumaterjale nagu akusid ja patareisid võetakse tasuta vastu müüja kaupluses. Suuremõõtmelised elektroonikajäätmed tuleks viia sobivasse jäätmejaama. Muud jäätmed annab iga jäätmevaldaja üle oma lepingulisele jäätmekäitlejale.

8. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega.

9. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast, juriidilisest isikust ostjal 6 (kuue) kuu jooksul. 6 (kuue) kuu möödumisel ostust peab tarbija oma pretensiooni tõendama. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh esmalt nõuda kauba parandamist, seejärel asendamist või müügilepingust taganemist ja nõuetele mittevastava kauba tagastamist. Müüja ei vastuta ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

10. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab ostja saata e-postiga aadressile futari@futari.ee. Võimalik on teha kirjalik avaldus müüja kaupluses (OÜ Futari PPC, Vabaduse pst. 2 - 18, 51004 Tartu, tel. 7441213).

11. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega kaup. Müüja ja ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja kaup saata diagnostikasse või ekspertiisi. Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse pretensioonide esitamise tingimustest, kui need on müügilepingu ning käesolevate tingimuste lahutamatuks osaks ning kinnitatud ostja poolt enne müügilepingu sõlmimist. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

12. Teavet tellimuse kohta saab küsida E - R 9.00 - 17.00 telefonil 7441213 või e-posti aadressil: futari@futari.ee. Tarbijal on õigus vajadusel pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

13. Tootepildid on illustratiivsed, pakendid võivad erineda. Kaupade hinnad, saadavus jm info võib muutuda ette teatamata. Müüja võib loobuda müügist ning tagastada raha kliendi arvelduskontole 14 tööpäeva jooksul, kui kaubaga on juhtunud inimlik eksitus hinna, omaduste või saadavuse sisestamisel, samuti mistahes tehnilise vea korral süsteemis. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale ostja viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib ka müüja e-poe tooteinfos esineda ebatäpsusi. Neil juhtudel e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 7441213 või e-posti aadressil: futari@futari.ee.

Käesolevad tingimused on kehtivad alates 01.01.2020.